2018-04-30 - Girls Varsity LAX vs Blaine - Jason Johnson