2018-01-03 - JV-Varsity vs White Bear - Jason Johnson